Visie

Individuele aandacht voor ieder kind

Door goede klassenorganisatie, gestructureerd onderwijs en extra inzet van (vak)leerkrachten wordt ruimte gecreëerd voor onderwijs op maat, dat wil zeggen: individuele aandacht en extra zorg voor ieder kind. Zij hecht waarde aan een veilig sociaal leefklimaat, waarbij er sprake is van een goede samenhang in iedere groep en mogelijkheid tot groei van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

Met twee benen in de maatschappij

Tegelijkertijd staat het onderwijs midden in de maatschappij; er is ruimte en aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en belevingen. Kenmerkend is de kleinschaligheid, er is slechts één groep van iedere jaargang. Wij willen dat leerlingen respect hebben voor elkaar, voor de leerkrachten en voor de ouders. Ons streven is dat kinderen zich plezierig en veilig voelen op onze school. Ouderparticipatie vinden wij daarbij van belang. Wij verwachten van ouders dat ze de mogelijkheden en grenzen van hun kind accepteren.

Niet uitsluitend kennis

De Duinoordschool wil altijd kwalitatief goed onderwijs bieden aan ieder kind dat aan haar zorg is toevertrouwd. De school streeft ernaar bij te dragen aan de ontplooiing van de mogelijkheden en talenten, op zowel cognitief, creatief, fysiek als sociaal-emotioneel gebied. Zo wordt het kind goed voorbereid op vervolgonderwijs en vindt het op verantwoorde wijze zijn weg in de maatschappij. De Duinoordschool is een school op protestants-christelijke grondslag. De christelijke normen en waarden zijn medebepalend voor onze manier van kijken naar de wereld om ons heen en voor ons handelen in het dagelijks leven. Daarnaast heeft de school veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale en culturele waarden bij het kind.

Kennis, vaardigheden en inzicht

De Duinoordschool wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces kennis, vaardigheden en inzicht kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving. Dit gaat het beste in een omgeving waar de leerlingen zich thuis voelen. Wij besteden dus veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling bij de kinderen en proberen onderwijs op maat te bieden.

Goed klassenmanagement en effectieve instructiemodellen zijn voorwaarden voor de zelfstandigheidbevordering van kinderen. Er wordt voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van leerlingen die extra zorg behoeven en omtrent leerlingen die onderwijs volgen.

Zelf leren(d) doen!

De school vindt het daarnaast belangrijk dat het kind zich verantwoordelijk voelt voor de eigen ontwikkeling. Zij heeft oog voor de specifieke aanleg en talenten van ieder kind, zowel op cognitief gebied, als op creatief of sportief gebied. Ook proberen wij de kinderen voldoende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij te brengen. Zelfstandig werken en het aanbieden van verdieping en verrijking werkt motiverend bij de kinderen. Door te werken met dag- en weektaken leren de kinderen zich beter te concentreren en verbetert de werkhouding.

Ouders zijn samenwerkingspartners

Tot slot leidt meer transparantie en voorlichting naar ouders bij veranderingen op individueel, op groeps- dan wel op schoolniveau tot beter begrip en betere prestaties. Indien ouders beter geïnformeerd zijn, blijven ze betrokken en kunnen zij in belangrijke mate bijdragen in de ontwikkeling van hun kind. Wij streven dus naar een optimale informatievoorziening en ouderparticipatie. Ouders dienen de grenzen van hun kind, maar ook van de school te accepteren en te respecteren.

Speerpunten van ons onderwijs de komende jaren zijn:

Opbrengstgericht werken

Talentontwikkeling

Passend onderwijs

Sociaal-emotionele vorming

Kwaliteitszorg

Toepassing informatietechnologie

Optimale informatievoorziening

Bevorderen van extra activiteiten binnen en buiten de school