Ouderbijdrage, contributie, schoolreis, klassenpot en overblijfbijdrage schooljaar 2017-2018

De school rekent ook dit jaar weer op uw vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij de ouderbijdragen kan de school allerlei extra’s bieden die niet door het Rijk worden bekostigd, zoals een relatief groot aantal vakleerkrachten, culturele activiteiten en begeleiding van leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Hiervan profiteren alle leerlingen.

De hoogte van de ouderbijdrage is op de algemene ledenvergadering van 20 juni 2017 vastgesteld. In het schema van onderstaand formulier treft u de voor het komende schooljaar door de ledenvergadering vastgestelde regeling aan.

Als basis voor de ouderbijdrage geldt de som van het belastbaar verzamelinkomen voor beide ouders, over het voorgaande kalenderjaar, dus 2016. De inkomens en de bijdrage zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet aangepast op basis van de prijsindex.

Tegelijk met de ouderbijdrage wordt ook de bijdrage voor de klassenpot (€ 5,00) en voor het jaarlijkse schoolreisje (€ 25,00) geïnd. Alle ouders worden geacht lid te zijn van de schoolvereniging. De contributie voor de vereniging bedraagt € 10,00.

Het totaalbedrag van ouderbijdrage, contributie en overige bijdragen zal door middel van een eenmalig incasso van uw rekening worden afgeschreven (desgewenst in twee termijnen). Indien u bezwaar heeft tegen incasso dan kunt u dat op het incassoformulier aangeven die u ter bevestiging ontvangt en zal er een factuur gemaakt worden. Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw Tempelaar van de administratie via administratie@duinoordschool.nl .

In de algemene ledenvergadering is besproken dat de bijdrage van het Rijk geen gelijke tred houdt met de stijging van de uitgaven. Uw vrijwillige ouderbijdrage is derhalve meer dan ooit nodig om de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden.
Zoals elk jaar is het natuurlijk mogelijk een extra schenking aan de vereniging te voldoen, waarbij het bestuur u erop attendeert dat de gift fiscaal aftrekbaar is omdat de school als goed doel kwalificeert. Periodieke schenkingen zijn zelfs volledig aftrekbaar. Indien gewenst kunt u een mail sturen naar: m.rog@duinoordschool.nl .

U hoeft de ouderbijdrage alleen voor uw oudste kind in te vullen, de andere kinderen worden automatisch gekoppeld.

Voor het overblijven moet u echter voor elk kind de overblijfaanvraag doen. Dat kunt u d.m.v. de volgende link doen:

Klik hier om de aanvraag te doen

 

Persoonlijke gegevens kind
Achternaam kind *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Nummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
Ouderbijdrage Categorie*
Extra info


Categorie   
Verzamelinkomen van   
beide ouders samen
(in EUR)

Bijdrage per kind   
(in EUR)
A 0 - 10.820 54
B 10.820 - 16.230 82
C 16.230 - 21.620 108
D 21.620 - 27.050 136
E 27.050 - 32.460 163
F 32.460 - 37.870 190
G 37.870 - 43.280 217
H 43.280 - 64.910 244
I 64.910 - 86.560 270
J 86.560 - 107.120 325
K 107.120 - hoger 352
0 n.v.t. 0
 
Vrijwillige donatie
Wilt u vrijwillig doneren?
Zo ja, welk bedrag?
Heeft u specifiek doel waarvoor dit bedrag gebruikt moet worden?
Opmerking