Opvang 2Samen

Kinderopvang 2Samen

Onze school heeft voor de buitenschoolse opvang (bso) een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen, een professionele kinderopvangorganisatie met locaties in Den Haag, Naaldwijk en Monster. Uw kind is van harte welkom bij kindercentrum 2Piraten bij onze school.

Dit kindercentrum biedt naast buitenschoolse opvang ook peuterspeelzaal en tussenschoolse opvang aan. Kinderen kunnen tijdens de lunchpauze op school overblijven onder toeziend oog van leerkrachten en pedagogisch medewerkers van 2Samen. Hier vragen wij een eigen bijdrage voor. Lees meer over 2-Piraten of bel 070-3585363. U kunt altijd terecht voor een rondleiding bij 2Piraten. Wilt u meer weten over Kinderopvang 2Samen? Bezoek dan www.2samen.nl of neem contact op met onze afdeling Planning & Advies via 070-3385500 of planning@2samen.nl.

Uitdagende activiteiten 2Samen biedt met het programma  ‘KICKs’ een bruisend en uitdagend activiteitenaanbod voor kinderen van de bso en voor scholen. Veelzijdigheid en kwaliteit staan daarbij voorop. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten bij de bso, op school of in een sporthal aangeboden. In vakanties organiseert KICKs sporttoernooien en andere activiteiten voor alle bso-locaties. Lees meer over ons uitgebreide activiteitenaanbod. 

Toekomstige ontwikkelingen Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheden om samen met Kinderopvang 2Samen een 'kindcentrum' op te richten. Een kindcentrum verzorgt het onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 13 jaar vanuit 1 pedagogische visie. Het kindcentrum biedt mogelijkheden om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van de kinderen op sociaal-  sportief- , creatief- en cognitief gebied, waarbij ruimtes gedeeld kunnen worden en waarbij we elkaars expertise kunnen benutten.

 Om de haalbaarheid hiervan te onderzoeken, hebben wij voor deze gezamenlijke verkenningsfase een stuurgroep (bestuursniveau), een projectgroep (managementniveau) en een commissie vorming kindcentrum (teamleden) opgericht. Doel is dat deze commissies nadenken over de visie op een kindcentrum, de onderwijsinhoudelijke missie en het efficiënt gebruikmaken van ruimtes.

In verband met de beschikbare ruimte en de verbouwplannen hebben we voor deze verkenningsfase met 2Samen architectenbureau Braaksma en Roos in de arm genomen om een structuurontwerp te ontwikkelen n.a.v. de input van de commissies. Zij maken een analyse van de bestaande gebouwen, een analyse van eisen en wensen en een verkenning van mogelijkheden. Dit gebeurt in 5 sessies met de verschillende commissies. Hiervoor ontwikkelen zij een vlekkenplan en schetsmatige visualisaties, waarbij P v E’s gebundeld worden.

De oogst van deze verkenning wordt gedeeld met de ALV van de Duinoordschool en de oudercommissie van 2Samen. De vorming van het kindcentrum is een van de opties die door het schoolbestuur worden gepresenteerd zoals eerder aangekondigd. Dat zal media februari 2017 plaatsvinden. 

Als de ALV de samenwerking met 2Samen als een positief scenario ziet, wordt er een go gegeven aan de architecten om de voorlopige plannen verder te ontwikkelen tot concrete bouwplannen met een bijbehorend financieel plan. Dit plan zal dan medio mei 2017 door de ALV dienen te worden goedgekeurd. De (ver) bouwplannen zullen dan vanaf de zomervakantie 2017 gefaseerd uitgevoerd gaan worden. 

Tot zover de stand van zaken op 16 december 2016.