Leerlingenzorg

De leerlingenzorg binnen onze school staat voor alle activiteiten, die we ondernemen om stagnaties in de ontwikkeling van leerlingen te voorkomen of te verhelpen. Bij stagnaties of andere problemen helpen we de leerling weer op weg. Een doorgaande lijn is hierbij belangrijk. Een toegankelijk leerlingvolgsysteem en dossiervorming zijn hierbij van belang. We beginnen met ons leerlingvolgsysteem als de leerling op school komt. We vragen de ouders/verzorgers een vragenlijst in te vullen waarop ze  de ontwikkelingsaspecten van baby tot kleuter kunnen aangeven. Als kinderen op een later moment instromen, vragen we ook inzage in de rapporten van voorgaande scholen. Signalering van de vorderingen van de leerlingen vindt plaats via waarneming door de groepsleerkracht en door middel van observaties en toetsen.

Leerlingvolgsysteem
Elke groep heeft een map waarin de leerlingen gevolgd worden. Het bevat bijzonderheden en resultaten van vorderingen op cognitief – en sociaal-emotioneel gebied van elke leerling. Aan het eind van elk schooljaar (mei/juni) schrijft de groepsleerkracht een korte tekst over het functioneren van elk kind. De map gaat met de groep mee. Elke leerkracht heeft zo snel inzicht in het functioneren van elk kind uit de groep. De map geeft ook houvast bij besprekingen met ouders, directie en/of zorgmedewerkers.Tijdens de rapportavonden kunnen de ouders de map inkijken en de vorderingen bespreken.

Wanneer het even niet vanzelf gaat
Wanneer een leerling op enigerlei wijze belemmeringen in het leerproces ondervindt, is de groepsleerkracht als eerste verantwoordelijk om deze belemmeringen uit de weg te nemen. In veel gevallen is het met extra hulp of aandacht binnen de groep mogelijk om op tijd bij te sturen. De leerling kan het onderwijsproces weer verder volgen. Wanneer blijkt, dat extra aandacht binnen de groep niet het gewenste resultaat oplevert, bespreekt de leerkracht het probleem met de intern begeleider en de ouders en wordt eventueel een handelingsplan voor het kind uitgewerkt.

Intern Begeleider (IB’er)
De intern begeleider is de specialist die belast is met het opzetten, begeleiden en coördineren van de leerlingenzorg binnen de school. De IB-er houdt de gegevens van het leerlingvolgsysteem bij. Samen met de leerkrachten bekijkt de IB-er welke leerlingen voor extra hulp in aanmerking komen en welke kinderen eventueel verder onderzocht moeten worden. Ouders van kinderen die worden besproken in het interne zorgoverleg krijgen altijd een uitnodiging voor een gesprek. Daarnaast fungeert de intern begeleider als coach voor de leerkrachten. De IB’er en RT’er werken nauw met elkaar samen.

Remedial Teacher (RT’er)
Als het met een leerling wat moeilijker gaat in de klas, komt de remedial teacher in beeld. De RT’er onderzoekt welk specifiek probleem het kind tijdens de les ondervindt, stelt een handelingsplan op in overleg met de groepsleerkracht en begeleidt de uitvoering ervan. Het handelingsplan kan door diverse personen worden uitgevoerd: de groepsleerkracht, de ouders en de RT’er zelf. De Remedial Teacher houdt zich ook bezig met het signaleren van sterke en zwakke punten op groeps- en schoolniveau en dat vertalen in een handelingsplan.

School maatschappelijk werk (SMW) 
Onze schoolmaatschappelijk werker is werkzaam bij Xtra plus. Schoolmaatschappelijk werk is een belangrijk hulpmiddel vanuit de basisschool voor de best passende zorg voor uw kind. Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun zij ik ouders, kinderen en leerkrachten bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de intern begeleider of met de leerkracht van uw kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden aan schoolmaatschappelijk werk.