Aanmelden

U kunt uw kind bij ons aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen (onderaan deze pagina)

Open dagen Om een indruk te krijgen van onze school kunt u langskomen voor een informatiemoment over ons onderwijs op de Duinoordschool. De directeur van de Duinoordschool ontvangt dan alle belangstellende ouders tijdens de open dagen en staat open voor al uw vragen. U kunt een mail sturen naar: info@duinoordschool.nl met de datum dat u langs wilt komen (met vermelding van de naam van uw kind en de geboortedatum). De open dagen (van 13.00 uur - 14.00 uur) vinden plaats op:

  • dinsdag 17 april 2018
  • dinsdag 19 juni 2018

Uitgangspunten van de school:

  • Wij streven naar een school van 8 groepen met 32 leerlingen

  • Groep 1 zien wij zo mogelijk graag op maximale grootte op, of voor 1 oktober, zodat deze groep in zijn geheel naar de volgende groep kan doorstromen. Als er kinderen gedurende het schooljaar in groep 1 instromen, gaan die door naar groep 2 als er aan voldoende leervoorwaarden is voldaan. Dit wordt in overleg met de groepsleerkracht, ouders en directie besproken.

    Volgorde van plaatsing (groep 1)

  • Kinderen die al een broertje/zusje op school hebben en jarig zijn voor 1 mei
  • Kinderen uit de wijk Van Stolkpark/Scheveningseweg/Westduinweg/Eisenhowerlaan/Kennedylaan die voor 1 oktober 4 jaar worden
  • Overige aanmeldingen in volgorde van binnenkomst.

Broertjes- en zusjesregeling
Wij hanteren de broertje/zusje regeling, die inhoudt dat deze kinderen voorrang krijgen.

Na aanmelding

1. In de maand oktober bepalen wij aan de hand van bovenstaande criteria een volgorde van plaatsing voor het schooljaar.
2. Ouders die een kind hebben dat geplaatst kan worden ontvangen daarvan in oktober bericht. Deze ouders worden verzocht te melden of zij gebruik wensen te maken van deze plaats.
3. Wanneer wij al deze berichten binnen hebben, kunnen wij eventueel opengevallen plaatsen opvullen.
4. Ouders van kinderen die niet geplaatst kunnen worden, ontvangen hiervan bericht.
5. Deze ouders kunnen vervolgens aangeven of zij nog bij ons op de wachtlijst willen blijven staan.

Aandachtspunten
* Kinderen die van peuterspeelzaal "De 2 piraten" komen, worden niet automatisch geplaatst

Verenigingslidmaatschap: Ouders waarvan het kind op onze school geplaatst is, zijn tevens lid van de Vereniging. De daarvoor bestemde contributie wordt tegelijk met de ouderbijdrage geïnd.

Ouderbijdrage: Jaarlijks wordt in de jaarvergadering de begroting vastgesteld, waarbij tevens de hoogte van de gevraagde ouderbijdrage wordt bepaald. Elk jaar wordt de ouderbijdrage automatisch geïncasseerd of gefactureerd en nieuwe ouders/verzorgers ontvangen een link met het bijdrageformulier om de hoogte van de ouderbijdrage te kunnen vaststellen. Zij kunnen een doorlopende machtiging afgeven of ontvangen enige tijd later een factuur.

Downloads: