Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

De school rekent ook dit jaar weer op uw vrijwillige ouderbijdrage. Dankzij de ouderbijdragen kan de school allerlei extra’s bieden die niet door het Rijk worden bekostigd, zoals een relatief groot aantal vakleerkrachten, culturele activiteiten en begeleiding van leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. Hiervan profiteren alle leerlingen.

De hoogte van de ouderbijdrage is op de algemene ledenvergadering van 19 juni 2018 vastgesteld. In het schema van onderstaand formulier treft u de voor het komende schooljaar door de ledenvergadering vastgestelde regeling aan. Als basis voor de ouderbijdrage geldt de som van het belastbaar verzamelinkomen voor beide ouders, over het voorgaande kalenderjaar, dus 2017. Tegelijk met de ouderbijdrage wordt ook de bijdrage voor de klassenpot (€ 5,00) en voor het jaarlijkse schoolreisje (€ 25,00) geïnd. Alle ouders worden geacht lid te zijn van de schoolvereniging. De contributie voor de vereniging bedraagt € 10,00.

Het totaalbedrag van ouderbijdrage, contributie en overige bijdragen zal door middel van een eenmalig incasso van uw rekening worden afgeschreven (desgewenst in twee termijnen). Indien u bezwaar heeft tegen incasso dan kunt u dat op het incassoformulier aangeven die u ter bevestiging ontvangt en zal er een factuur gemaakt worden. Mocht u niet in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw Tempelaar van de administratie via administratie@duinoordschool.nl.

Zoals elk jaar is het natuurlijk mogelijk een extra schenking aan de vereniging te voldoen, waarbij het bestuur u erop attendeert dat de gift fiscaal aftrekbaar is. Periodieke schenkingen zijn zelfs volledig aftrekbaar. Indien gewenst kunt u een mail sturen naar: m.rog@duinoordschool.nl.

U hoeft de ouderbijdrage alleen voor uw oudste kind in te vullen, de andere kinderen worden automatisch gekoppeld.  

Voor het overblijven moet u voor elk kind apart de overblijfaanvraag doen. Dat kan via de volgende link: 

Klik hier om de aanvraag te doen

Downloads: