Ingelaste ALV di 13-09-2016

Beste ouders, leden van de vereniging Duinoordschool,

Tijdens onze ALV van 21 juni jongstleden was de accountantsverklaring voor de vergadering nog niet beschikbaar. Daarom is een extra algemene ledenvergadering ingelast. De begroting en het jaarverslag liggen in het schoolgebouw ter inzage.

Hieronder treft u de agenda aan.

 

Agenda ALV dinsdag 13 september 2016 om 19.00 uur

(in het schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8)

1. Opening

2. Goedkeuring jaarverslag 2015 en goedkeuring begroting 2016

3. Rondvraag

4. Sluiting

Hartelijke groet, het bestuur

Duinwoordjes overzicht