Bestuur

Het bestuur van de ‘Vereniging voor Prot. Chr. basisonderwijs Duinoord’ bestaat uit ouders van de Duinoordschool, die benoemd zijn door de leden van de algemene ledenvergadering (ouders). 

Het bestuur vormt het bevoegd gezag in de zin van de onderwijswetgeving. De belangrijkste opdracht voor het bestuur is het realiseren van de doelstelling van de Vereniging. Voor het geven van goed onderwijs is vanuit christelijke normen en waarden, is de instandhouding van de school in de meest ruime zin, nu en in de toekomst, een belangrijke voorwaarde. Het bestuur vergadert zo’n twaalf maal per jaar. Klik hier voor notulen en verslagen van het bestuur.

Bestuur 2018 - 2019Daphne Smeets - Voorzitter 
Arnoud Fuchs - Secretaris 
Willem Roeland - Penningmeester (voorgesteld bestuurslid)
Martijn Oerlemans - Portefeuille personeel
Matthijs Mahler  - Portefeuille gebouw/verbouw/nieuwbouw
Simone Eefting-Bezuijen - Portefeuille gebouw/verbouw/nieuwbouw
Annemarie Smabers-Luijk - Portefeuille communicatie
Marieke van Osch - Portefeuille onderwijs

 Toezichthoudend bestuur 2018 - 2019Frank van der Heijde            Toezichthoudend bestuur
Dirk Meerburg                      Toezichthoudend bestuur

Bestuurslid worden
Het bestuur informeert doorgaans via het Duinwoordje dat er bestuursvacatures zijn. Alle ouders kunnen hun belangstelling voor het bestuurslidmaatschap aan het bestuur kenbaar maken. Tijdens de algemene ledenvergadering beslissen de leden op voordracht van het bestuur over de invulling van de bestuursvacatures. De periode van een bestuursfunctie is drie jaar. Neem voor meer details graag contact op met secretaris Arnoud Fuchs of stuur een mail naar bestuur@duinoordschool.nl

Algemene Ledenvergadering
Aan het einde van ieder schooljaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af aan de leden van de Vereniging (ouders) over het gevoerde beleid. De leden keuren tijdens deze ALV de begroting voor het komend jaar, de beleidswijzigingen en -voornemens goed. Ook worden eventuele bestuursfuncties ingevuld. Indien nodig kunnen er tussentijds ALV’s worden gehouden.

De notulen van de ALV 13-11-2018 vindt u hieronder evenals de jaarrekening van 2017.

Downloads:

Organisatie Duinoordschool overzicht