Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke zaken, zoals: de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten en verbeteringen in het onderwijs. 

De MR heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement, de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in school. Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school, bijvoorbeeld fusieplannen, of aanstellings- en ontslagbeleid van het personeel. De MR kan daarnaast aan het bevoegd gezag over alle zaken die de school betreffen voorstellen doen en zijn standpunten kenbaar maken.

Dit alles is in het belang van het goed functioneren van de school en haar doelstellingen. De medezeggenschapsraad functioneert aan de hand van het Reglement Medezeggenschapsraad Duinoordschool, dat samen met het bestuur is vastgesteld. Tweemaal per jaar vergadert de medezeggenschapsraad met het bestuur over de algehele gang van zaken binnen de school. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de wekelijkse (digitale) nieuwsbrief ‘het Duinwoordje’. De MR bestaat uit zes leden: drie ouders worden door de ouders gekozen en drie leerkrachten door de leerkrachten van de school. De directeur is adviserend lid. De notulen liggen ter inzage bij de secretaris van de MR.De medezeggenschapsraad bestaat in schooljaar 2017-2018 uit :

Annemiek van den Bulck Voorzitter, oudergeleding
Jolanda Natte lid oudergeleding
Bibi Emmen lid oudergeleding
Richard Kolk lid oudergeleding
Frederique America, lid oudergeleding

Sabine Ros, lid teamgeleding
Marie-Claire van der Horst, lid teamgeleding 
Adrie van Arkel, lid teamgeleding
Conny van den Oever, lid teamgeleding
 
Neem voor vragen of signalen, graag met ons contact op via onze MR mail of bezoek de contactpagina

Organisatie Duinoordschool overzicht