Algemene ledenvergadering

Aan het einde van ieder schooljaar legt het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) verantwoording af aan de leden van de Vereniging (ouders) over het gevoerde beleid. Dit jaar zal deze avond ook aandacht zijn voor de onderwijsinhoudelijke aspecten en de plannen met het aangekochte kerkgebouw. Daarnaast wordt de leden tijdens deze ALV gevraagd om de begroting voor het komend jaar, de beleidswijzigingen en –voornemens goed te keuren.

Onderaan kunt u de jaarstukken voor de vergadering downloaden

Agenda ALV dinsdag 20 juni 2017 om 20.00 uur

(in het schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8)

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Bespreken onderwijsinhoudelijke aspecten, Samen Beter Leren 2020
 4. Bespreken stand van zaken verbouw kerkgebouw
 5. Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering van 21 juni 2016 en van de notulen van de        algemene ledenvergadering van 21 februari 2017
 6. Goedkeuring jaarverslag 2016 en goedkeuring begroting 2017
 7. Vaststelling contributie 2017 – 2018
 8. Vaststelling ouderbijdrage 2017 – 2018
 9. Vaststelling bijdrage overblijven 2017 – 2018
 10. Vooruitblik op het schooljaar 2017 – 2018
 11. Voorgestelde samenstelling bestuur en toezichthouden bestuur 2017 – 2018
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Downloads:

Duinwoordjes overzicht