Duinwoordje 20-01-2017

Van de directeur Afgelopen week hebben de kinderen zich verder verdiept in het thema water. Maandag- dinsdag- en vrijdagmiddag is er in alle klassen thematisch gewerkt en hebben de kinderen gewerkt aan hun leervragen. Nieuw deze week was de ondersteuning van de pedagogische medewerkers van 2Samen in de klas. Zij zullen de komende weken kinderen extra begeleiden in het gericht zoeken, informatie verwerken, actief luisteren en het samenwerken; vaardigheden die nodig zijn om te komen tot een gedegen onderzoek te komen van hun leervraag. Vrijdag 3 februari sluiten we de onderzoeken af. 

Trefwoord Kinderen zijn graag bezig. Ze zien ook anderen bezig. Hoe beleven ze al die handelingen? Staan ze er weleens bij stil? En welke vragen roept dat op? Jezus is te gast bij Maria en Marta. Mara stoort zich eraan dat haar zus Maria niks zit te doen terwijl ze zelf druk in de weer is om haar gasten te verzorgen. En zegt Jezus nu ook nog dat Maria goed bezig is? Komende week kijken de kinderen naar mensen die op heel verschillende manieren bezig zijn. Ze geven daar betekenis aan, ook door er vragen bij te stellen. De vraag ‘Waar ben je mee bezig?’ stellen ze ook aan zichzelf.

Van het bestuur: Naar aanleiding van de vorige oproep in het Duinwoordje is een aantal reacties ontvangen van ouders die deel willen gaan uitmaken van het bestuur van de vereniging van onze school. Er worden gesprekken gevoerd met kandidaten, er is echter nog geen definitieve keuze gemaakt. Het bestuur heeft behoefte aan versterking met mensen met affiniteit met financiën, onderwijskunde, toezicht en vastgoed. Met name ouders van kinderen in de lagere groepen worden opgeroepen om zich aan te melden voor een functie in het bestuur. Als u interesse heeft wordt u vriendelijk verzocht dat kenbaar te maken aan de secretaris van het bestuur: Arnoud Fuchs, het liefst per e-mail: fuchs@haagrecht.nl

Extra ALV Beste leden van de vereniging (ouders),

Vorig jaar hebben wij de gehele kerk gekocht. Dat kon toen niet anders nu de verkoper slechts het geheel in één keer wenste te verkopen. Op basis van de wet – en regelgeving hebben wij aanspraak op een aantal vierkante meters, dat is gekoppeld aan het aantal leerlingen. Tot het moment van aankoop van het kerkgebouw hadden wij een tekort aan vierkante meters. Sinds de aankoop van het kerkgebouw hebben wij circa 300 m² te veel in eigendom.

De vraag die voorgelegd wordt aan de ledenvergadering op 21 februari aanstaande is wat wij zullen doen met die extra vierkante meters.

Agenda ALV dinsdag 21 februari 2017 om 20.00 uur

(in het schoolgebouw aan de Prins Mauritslaan 8)
1.Opening
2.Wat doen we met het teveel aan vierkante meters dat we met de kerkzaal hebben aangekocht?
3.Rondvraag
4.Sluiting

Er zijn drie mogelijkheden:
1.Verkoop van de kerkzaal aan een derde partij
2.Verhuur van de kerkzaal
3.Vorming van een kindcentrum, samen met de organisatie 2samen.

Bij alle drie de mogelijkheden zal verbouwd moeten worden. Als u nu reeds vragen heeft kan u die, ter voorbereiding op de ALV, al stellen aan de secretaris van het bestuur: Arnoud Fuchs, het liefst per e-mail: fuchs@haagrecht.nl

Afwezigheid Komende week zal directeur Ruud Fabrie samen met het bestuurslid van Stichting Kinderhulp Indonesië (SKI) Rolf Meursing en zijn zoon Derek (gr 8) een bezoek brengen aan scholen in Indonesië, die toiletten nodig hebben. Hieruit selecteren we een paar scholen die de Duinoordschool komend jaar zou willen sponsoren. Daarnaast gaan we scholen bezoeken met lopende bouwprojecten en scholen die 5 tot 7 jaar geleden een donatie kregen. In totaal gaan we naar verwachting 40 scholen bezoeken. Alle gelden komen direct ten goede aan de schoolprojecten, waarbij de registeraccountant de cijfers controleert (vrijwillig). Met relatief weinig geld kan zo in Indonesië (Jogjakarta, Java) veel tot stand komen. Als u het werk van S.K.I. wilt steunen kunt u een gift storten op NL84RABO0344798623. Woensdag 22 maart 2017 gaan wij opnieuw ‘Wandelen voor Water’ en voorafgaand zullen wij de kinderen ‘meenemen’ naar de bezochte scholen door foto- en filmmateriaal te tonen.

Kerstviering Onze Kerstviering in de Bethelkerk is op donderdag 22 december opgenomen en geüpload. U kunt de viering herbeleven door op de volgende link te klikken: https://www.youtube.com/watch?v=24MY5UCr22I

Kanjertraining Wij werken al enige tijd met de Kanjertraining op de Duinoordschool. De kinderen krijgen hier lessen over en oefeningen in. Ook op de jaarlijkse informatieavond besteden we er in de groepen aandacht aan. Toch horen wij als team vaak dat ouders het ook fijn vinden om zelf meer te weten over de Kanjertraining. Daarom organiseren we op maandag 6 februari om 8.45 een informatiebijeenkomst in de kerk waar de directeur Ruud Fabrie en kanjercoördinator Sarah Rikmanspoel u zullen verwelkomen.

Juf Ans Vanaf vrijdag 20 januari 2017 zal juf Ans Abbing op de vrijdagochtend in de groepen 1 en 2 komen. Juf Ans is onze oud-maatschappelijk werkster. Juf Ans zal de eerste keren samen met de juf in de klas groepsgesprekjes houden en spelletjes doen vanuit de Kanjertraining en de ‘Druppel en kiezel’-training. Na enkele keren in de klas zal juf Ans met kleine groepjes kinderen in het speellokaal gaan werken. Dit laatste mits u als ouder daar toestemming voor heeft gegeven. Juf Ans zal alleen met de kinderen van de groepen 1 en 2 gaan werken. Chantal Davidse blijft onze schoolmaatschappelijk werkster en vervult nog steeds alle taken die bij deze functie horen, ook voor de groepen 1 en 2.

Groep 1a Wat een feest in de klas! We vierden maandag de verjaardag van Freya, zij is nu 5 jaar. En donderdag was Louise jarig, gefeliciteerd! De kinderen vertelden het volgende over de afgelopen week: We deden een proef met water koken. We leerden dat als water heel warm wordt, het gaat koken. Dan komen er bubbels, steeds meer. Ook hoor je een bubbelend geluid. Uiteindelijk komt er rook uit de pan. Dat noemen we damp. Toen hielden we een spiegel boven de pan en de spiegel werd nat. Er kwamen druppels en het ging regenen. Ook leerden we dat een haai onder water kan ademen met zijn kieuwen. Kieuwen zitten dichtbij zijn vin. We keken goed naar vissen en zagen dat ze ook schubben hebben en vinnen. Ze hebben vinnen om te sturen. We gaan volgende week leren waarom ze schubben hebben. We tekenden ook vissen. Vrijdagochtend kwam juf Ans in de klas. We deden spelletjes en leerden om stevig te staan net als de tijgers.

Groep 1b Spetter spetter spat, ik word klets kledder nat! Daar waren we even bang voor toen er allemaal waterbakken in de klas kwamen te staan. Maar gelukkig kunnen we hier al heel voorzichtig mee omgaan. Want wat is een thema water, zonder water! We zijn druk bezig geweest met het onderzoeken wat blijft drijven en wat zinkt. Zodat we onze zelfgemaakte drijvende bootjes konden maken. Het was wel even wennen zonder voorbeeldje van de juf en dat we creatief moesten nadenken, maar achteraf toen alle bootjes konden drijven waren we zo trots als een pauw! We mochten zelf onze leervragen bedenken en hebben het dan ook niet alleen over "bootjes" gehad. Maar ook over iglo's, de Inuit, de ijsbeer, de Noordpool, de zee, de vis, de dolfijn, ijs en schaatsen! Bij de gym bevonden we ons diep in de zee en waren we o.a. een grote school vissen, die heel goed op elkaar moesten letten en elkaar moesten volgen. U merkt het al, we hebben weer heel veel geleerd en gedaan deze week. Bent u nieuwsgierig geworden. Kijk gerust nog een keertje rond in de klas en wie weet is er een aantal kinderen die u er ook nog iets bij willen vertellen! Fijn weekend!

Groep 2 Het was een gezellige week, waarin we veel geleerd hebben over water. Op dinsdag leerden we dat je met water ook muziek kan maken en Menno had er een mooi woord voor verzonnen: 'waterxylofoon'! Bij juf Mirjam zijn we van alles te weten gekomen over kraanwater. In de grote groep verdiepen we ons in gletsjers. Op donderdag zijn we naar het Museon geweest en leerden we hoe Ittuk, de kleine Inuit leeft in Groenland. Ook konden we voelen hoe koud het daar was en dat ze een bril maken van schelpen om niet blind te worden. Roos heeft deze week over het weer verteld en toen we naar het Museon liepen, zei Jonathan: Kijk het klopt, de zon schijnt!

Groep 3 Wat hebben wij veel gedaan deze week. De volgende leervragen van de kinderen hebben wij besproken: 1. Hoe komt het water uit de kraan? 2. Welke kleur heeft zeewater? 3. Wat is een overstroming? 4. Waar valt weinig water? In groepjes hebben wij vies water gezuiverd, een drankje tegen diarree gemaakt, ervaren hoe zwaar een emmer water is. Hoeveel neerslag valt er de komende week? Wij gaan dit meten. Er hangen schilderijen van oceanen, rivieren, kanalen, beken, sloten en meren in de klas, gang en hal. Dinsdag en donderdag werkten de kinderen in het boekje van het DGO. Vanaf deze week kunnen de kinderen verhaaltjes met hoofdletters lezen. We leerden woorden die eindigen op de lettercluster "ng"(ring, bang, long). Sem was donderdag jarig. Hij trakteerde ons op heerlijke sneeuwpopjes. Van harte gefeliciteerd! Vrijdag brachten wij een bezoek aan het Gemeentemuseum en volgden de les "Op bezoek bij de beeldhouwer". De kinderen maakten kennis met verschillende beeldhouwers en leerden wat belangrijk is bij het maken van een goed beeld. Aan de hand van leuke opdrachten en spelletjes leren de kinderen vormen herkennen en benoemen.

Groep 4 De spellingsles van deze week ging over woorden met ge-, be, ver- ; je hoort een –u maar je schrijft een –e. Ook hebben we een woordjesdictee gemaakt over alle geleerde regels. In de taallessen oefenen we het schrijven van volledige zinnen met een hoofdletter en een punt. Dat lijkt gemakkelijk, maar valt in de praktijk nog niet mee… Tijdens de middagen waarin we thematisch werken zijn de kinderen erg enthousiast bezig. Vooral het opzoeken op de iPad is populair! Veel groepjes zijn al aan het nadenken over hoe ze aan de anderen gaan presenteren wat ze zoal ontdekt hebben. De klas begint er ook weer gezellig uit te zien. Er wordt druk geknutseld en we hebben leuke poppetjes in de regen getekend. Vandaag hebben we 8 verschillende proefjes met water gedaan in de klas. We hebben zelf onder anderen mogen onderzoeken hoe het kan dat een punaise blijft drijven in water, maar niet in zeepsop en dat je met een beetje afwasmiddel een speedboot van papier kan maken. Met rekenen hebben we weer een toets gedaan. Vanaf maandag doen we elke dag een stukje Cito-toets. Technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en woordenschat zijn de vakken die voor ons op het programma staan.

Groep 5 We hebben deze week super hard gewerkt aan onze onderzoeksvragen over rivieren. In boeken, de computer en op onze tablets is veel informatie opgezocht. In de klas hebben we ook mooie schilderingen gemaakt van gespiegelde huizen in het water en bij juf Cornelie mooie bergen in een ijslandschap. We hebben onze rekentoets van blok 4 afgerond. Volgende week woensdag gaan wij naar het Museon voor een les over spoorzoeken, vertrek om 9:00 terug om 10:45u en maandag 30 januari voor een les over de rivieren, vertrek om 13:00 terug om 14:45u, graag wil ik 1 ouder mee als begeleiding, wie heeft er zin om mee te gaan? Dit graag doorgeven aan Leonne of Lucia. Met Engels hebben we aan elkaar in het Engels uitgelegd wat we aan het doen waren. Huiswerk is het taalblad, we oefenen de tegenwoordige- en de verleden tijd. Klassendienst zijn Feike en Thijmen.

Groep 6 Ook deze week stond waren er weer veel leuke activiteiten. Maandag hadden we een les in het Museon over "elke druppel telt" waarin we leerden dat we elke dag ca. 127 liter water p.p. verbruiken en dat de Amerikanen bijna 4 keer zoveel water verbruiken!! En dat er niet alleen veel water in fruit zit maar dat er ook voor de productie van dat fruit veel water nodig is. Leuk dat we in het Museon zoveel leren over drinkwater....maar in de klas wordt ook steeds meer informatie verzameld voor onze leervragen! Een medewerkster van 2Samen helpt ons daarbij en dat is erg fijn. De kinderen mogen dus nog de komende 2 weken op maandag, dinsdag- en vrijdagmiddag een IPad/laptop meenemen. Donderdag leerden we tijdens de Museonles "aan de slag als archeoloog": dat we nu via opgravingen in Ypenburg veel weten over het leven van de eerste kustbewoners. Huiswerk: maandag Gym B, dinsdag redactiesommen blz. 11, donderdag Toets topo Utrecht A-niveau.

Groep 8 We zijn alweer een stuk verder met het beantwoorden van onze leervraag die we hebben opgesteld over het thema water. Om meer informatie te krijgen over het thema hebben we de stormvloedkering in Hoek van Holland bezocht. Volgende week dinsdag gaat er iets heel spannends plaatsvinden….. Groep 8 doet mee aan Zappsport! In de ochtend zijn er tv opnames in de school. Van 15.00 uur tot 16.00 uur is de battle in het Lindoduin. Iedereen is welkom om de kinderen te komen aanmoedigen!

Namens het team: Een heel fijn weekend gewenst!

 

Duinwoordjes overzicht